5G題材發燒 傳產數位轉型商機可期  
     
  5G是今年CES和MWC兩大展會皆火的重大議題,南韓電信商更將於3月份推出全球首發的5G商業服務,因此相關產業莫不積極整備以爭取商機,台廠無論在晶片、網通設備、散熱模組...等市場都具有一定競爭優勢,若能積極整合產官學和業界生態系的資源,將有望位相關產業帶來龐大商機。  
 
       
   
     
     
   
   
     
   
   
 
   
 

「新契機國際商機整合股份有限公司」版權所有,未經確認授權,嚴禁轉貼節錄 取消訂閱

TEL:02-21002952 FAX:02-21002685 服務信箱